Wyszukiwarka

\"\" 
Linki


 

/Projekty Europejskie 2021-2027/Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki

Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki


Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Lider) wraz z Fundacją Niepodległości (Partner) zaprasza do udziału w projekcie


 „Cyfrowy świat na wyciągnięcie ręki” nr projektu FELU.10.06-IZ-00-0075/23 realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Realizacja projektu rozpoczyna się 1 października 2023 r.

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest skierowany do 50 osób (minimum 60% kobiet) dorosłych (powyżej 18 roku życia), o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadają umiejętności podstawowe odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji- osoby wykluczone cyfrowo, które pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie powiatu lubelskiego i miasta Lublin w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co najmniej 50% grupy docelowej będą stanowiły:
a) osoby starsze (które ukończyły 60 r.ż.) i/lub
b) osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie) i/lub
c) osoby z niepełnosprawnościami (OzN), (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego)
Ponadto grupę docelową projektu będą stanowiły w co najmniej 30% osoby dorosłe, korzystające w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.


FORMY WSPARCIA

1. DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI

Wymiar: Zajęcia indywidualne w wymiarze 3h/UP – tj. 3 spotkania x 1 godzina

Prowadzący: doradca edukacyjny

Zakres merytoryczny:

Zbadanie umiejętności podstawowych (cyfrowych) i potrzeb osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Doradca zawodowy przeprowadzi audyt umiejętności z wykorzystaniem Europejskiego narzędzia do oceny poziomu kompetencji cyfrowych i wywiad pogłębiony z UP, zbada poziom kompetencji cyfrowych UP, czynniki  motywujące/ bariery udziału w projekcie a także oczekiwania dotyczące efektów szkolenia, jego zakresu i potrzeb dotyczących znajomości komputera/urządzeń cyfrowych w życiu codziennym. Wykorzystany zostanie model Bilansu Kompetencji, który pozwoli na określnie mocnych i słabych stron UP i wskazanie możliwych ścieżek dalszego rozwoju.

2. SZKOLENIA KOMPUTEROWE- na poziomie podstawowym

Wymiar: Zajęcia grupowe w wymiarze 85h/grupę – tj. 17 spotkań  śr. 4godz. stacjonarnych oraz 5 spotkań x 3godz. zajęcia w terenie. Zajęcia będą odbywać się śr.2 razy w tygodniu.

Prowadzący: trener

Zakres merytoryczny:

Ø  Podstawy obsługi komputera (25 godz.)- m.in. podstawowe funkcje komputera; główne ustawienia systemu operacyjnego; tworzenie dokumentów; podstawy przechowywania, kompresowania/dekompresowania danych; systemy łączności komputerowych; przeglądarki internetowe; wyszukiwanie informacji w sieci; ocena danych; zarządzanie danymi; rozwiązywanie problemów technicznych.

Ø  Bezpieczeństwo w sieci (15 godz.)- m.in. główne założenia, narzędzia służące ochronie.

Ø  Komunikacja przez Internet (15 godz.)- m.in. komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; e-mail; dzielenie się danymi; netykieta

Ø  E-usługi (15 godz.)- m.in. zasady korzystania, załatwianie spraw urzędowych; profil zaufany; korzystanie ze służby zdrowia, bankowości online.

Ø  Korzystanie z urządzeń cyfrowych/paczkomatów/ infomatów/biletomatów/ katalogów cyfrowych (15 godz.)- zajęcia w terenie.

 

Na zakończenie szkolenia egzamin zewnętrzny potwierdzający nabycie kompetencji cyfrowych..

 

3. DORADZTWO I MENTORING

Wymiar: Zajęcia indywidualne i grupowe z mentorem  i doradcą edukacyjnym:

Zajęcia grupowe z mentorem: 6 godz./grupa oraz

Zajęcia indywidualne z mentorem: 1-2 godz./UP a także

Zajęcia indywidualne z doradcą edukacyjnym: 1 spotkania x 2 godz.

Prowadzący:
mentor oraz doradca edukacyjny
Zakres merytoryczny:

Mentor- motywowanie UP do aktywnego udziału w projekcie, dalszego rozwoju kompetencji, monitorowanie postępów UP,

Doradca edukacyjny- omówienie wyników walidacji, efektów udziału w projekcie, określenie dalszych planów edukacyjnych, zachęcanie do założenia "Mojego portfolio”, konta Europass- zakładanie profili.
opracowanie planu dalszego działania- raportu indywidualnego (informacji zwrotnej) stworzonego przez doradcę uwzlędniającego plan dalszych działań dla każdego UP. Każdemu UP zapewniona zostanie dopasowana do potrzeb elastyczna oferta uczenia się, mająca na celu rozwinięcie i podniesienie poziomu wybranych umiejętności oraz zgodna z wynikami diagnozy umiejętności. Doradca prowadził będzie bieżący monitoring usług szkoleniowych realizowanych w woj. lubelskim.

 

TERMIN REALIZACJI

Okres realizacji projektu: od 01.10.2023 r. do 30.04.2024 r.


MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Miejsce realizacji projektu: powiat lubelski, miasto Lublin


CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności podstawowych w zakresie korzystania z technologii cyfrowych poprzez minimum 85% z 50 osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Projekt wprost przyczynia się do osiągniecia celu szczegółowego tj. wspieranie uczenia się przez całe życia, w szczególności elastyczne możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych (…) poprzez realizację wsparcia ukierunkowanego na podniesienie kompetencji cyfrowych wśród os. wykluczonych cyfrowo.


WARTOŚĆ PROJEKTU

#FunduszeEuropejskie

Dofinansowanie projektu wynosi 298 864,06 PLN

Całkowita wartość projektu wynosi 314 593,75 PLN

 

ADRES BIURA PROJEKTU
O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
Ul. Skromna 5, parter pokój H10
20-704 Lublin
Telefon:699-670-241 (Lider),
506-449-903 (Partner)
e-mail: cyfrowy.swiat@okcjo.com.pl

 

 Dokumenty do pobrania: