Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Niezwykle kompetentni

     

 

O.K. Centrum Języków Obcych

zaprasza

pracujące osoby dorosłe powyżej 18 roku życia:
 • zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno-prawne
 • zamieszkałe (tj. zameldowane) na terenie województwa wielkopolskiego
 • chcące poza godzinami pracy podwyższyć kwalifikacje zawodowe

do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych (do wyboru):
 • Grafik komputerowy,
 • Marketing z elementami grafiki komputerowej,
 • Opracowanie i realizacja projektów europejskich,
 • Profesjonalna obsługa klienta,
połączonych ze szkoleniem językowym- Business English


w projekcie

„Niezwykle kompetentni - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących osób dorosłych z województwa wielkopolskiego”

realizowanym w okresie od 01.06.2008 r. do 30.04.2009 r. w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


KONTAKT:
(081) 536 12 36

Rekrutacja

    


Procedura potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego

Prawidłowa procedura potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dowodu osobistego wygląda w następujący sposób:
 1. Jeśli potwierdzenia dokonuje pracodawca: pod pieczęcią (adnotacją) ,,Potwierdzam za zgodność z oryginałem" powinna być data+ wyraźny podpis osoby (z imienia i nazwiska) potwierdzającej za zgodność. Wyjątek stanowi przypadek kiedy ta osoba posiada imienną pieczątkę służbową ze stanowiskiem pracy . Wówczas dopuszczalna jest parafka zamiast pełnego podpisu. Oprócz spełnienia tych warunków należy również przybić firmową pieczątkę pracodawcy. W ten sposób potwierdzamy kserokopię każdej ze stron.
 2. Istnieje także możliwość potwierdzenia za zgodność kserokopii dowodu osobistego w urzędzie, który wydał niniejszy dokument.

 

Wymagane dokumenty w formie papierowej:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy;
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy Kandydat składa kserokopię zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ meldunkowy. Zgodność kserokopii dowodu osobistego lub zaświadczenia z oryginałem potwierdza organ wydający ww. dokument lub pracodawca;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną (oryginał dokumentu z aktualną datą);
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w kursie;
 • Oświadczenie Beneficjenta;
 • Placement test (test kwalifikacyjny);
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami wypełnienia testu kwalifikacyjnego;

Wymienione dokumenty należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz przesłać do Biura projektu na adres:

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
z dopiskiem „Niezwykle kompetentniWymagane dokumenty w formie elektronicznej:
 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy.

Wymieniony dokument należy wypełnić oraz przesłać do Biura projektu na adres: joanna.bogon@okcjo.com.pl z dopiskiem w tytule wiadomości "Zgłoszenie rekrutacyjne".