Wyszukiwarka


 
Linki


 

/Projekty Europejskie/Zakończone

Specjalistyczne szkolenia językowe dla członków korpusu służby cywilnej z zakresu słownictwa prawno-administracyjnego

Zakończenie projektu

Dnia 29 maja 2009r. zakończyliśmy realizację szkoleń językowych, przeprowadzanych na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Specjalistyczne szkolenia językowe dla członków korpusu służby cywilnej z zakresu słownictwa prawno-administracyjnego” w ramach projektu „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 – 2010 oraz realizacja szkoleń”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałanie 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenia kompetencji kadr”).

Zajęcia odbywały się w 16 miasta wojewódzkich oraz wyjątkowo w Koninie. Każda grupa szkoleniowa zrealizowała 50 godzin zegarowych szkolenia z języka angielskiego. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


Informacje o projekcie

Zapraszamy członków korpusu służby cywilnej na szkolenia z języka angielskiego w kursie „Specjalistyczne szkolenia językowe dla członków korpusu służby cywilnej z zakresu słownictwa prawno-administarcyjnego” w ramach projektu „Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008 – 2010 oraz realizacja szkoleń”.


Uczestnikami kursu językowego mogą być osoby, które:
  • zajmują stanowiska średniego szczebla zarządzania i koordynujące, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79), 
  • deklarują znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym niższym,
  • w ramach swoich obowiązków służbowych np. mają kontakty z klientami zagranicznymi lub z dokumentami anglojęzycznymi, lub uczestniczą w gremiach międzynarodowych,
  • wyrażą zgodę na podanie danych (w szczególności danych osobowych) niezbędnych do ewaluacji projektu i przygotowania sprawozdawczości z jego realizacji, 
  • przekażą Wykonawcy wypełnione formularze PEFS wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór PEFS i oświadczenie w załączeniu). Prosimy o przekazanie w dniu rozpoczęcia kursu wypełnionego formularza PEFS i oświadczenia jest warunkiem uczestnictwa w kursie.

Szkolenia językowe będą odbywały się w 16 miasta wojewódzkich i obejmowały będą 50 godzin zegarowych kursu. Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym tygodniu kwietnia i zakończą się najpóźniej 29 maja 2009r. Szczegółowe harmonogramy zostaną przesłane Państwu po zebraniu się grupy szkoleniowej. Kurs będzie zintensyfikowany w związku z krótkim terminem realizacji zlecenia, średnio 8 godzin zegarowych tygodniowo np. 2 spotkania x 2 godz. Projekt zakłada, że zajęcia odbywać się będą w godzinach pracy (9:00-16:00) od poniedziałku do piątku w salach szkoleniowych na terenie danego miasta lub/i na terenie danego Urzędu (za zgodą i w porozumieniu
z Pracodawcą). Grupy będą liczyć max. 12 os. Będą tworzone również listy rezerwowe osób chętnych do dołączenia na miejsce osoby, która zrezygnowała.


Rekrutacja

Procedura zgłoszenia na szkolenia:
  1. Dyrektorzy Generalni/Dyrektorzy/Kierownicy posiadają formularz zgłoszeniowy(do pobrania poniżej) i zbierają chętnych na szkolenia językowe. Wypełnione formularze należy niezwłocznie przesłać do naszej firmy (skan lub faks).Prosimy o niezwłoczne przesyłanie wypełnionych i podpisanych formularzy do naszej firmy do momentu wyczerpania się wolnych miejsc. O możliwości uczestnictwa pracowników poszczególnych Urzędów będzie decydować kolejność ich zgłaszania.
  2. Wytypowane osoby, powinny zaraz po zgłoszeniu wypełnić test kwalifikujący ją na dany poziom znajomości języka angielskiego. Test dostępny jest poniżej
  3. Po wykonaniu testu kwalifikującego pracownicy O.K. Centrum Języków Obcych Sp.z o.o. dokonają przyporządkowania osób do poszczególnych grup szkoleniowych.
  4. Firma O.K. CJO niezwłocznie poinformuje uczestników o ich zakwalifikowaniu do projektu oraz przedstawi szczegółowy harmonogram i miejsce prowadzenia zajęć.
  5. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu jest przyniesienie wypełnionego formularza PEFS wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na pierwsze zajęcia i przekazanie go lektorowi (dokument do pobrania z naszej strony).
_________________________________________

Dane kontaktowe

 

Województwo Osoba Telefon e-mail
 

lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie

Ewa Guz (081) 536 12 49 ewa,guz#okcjo,com,pl
mazowieckie Aneta Szuster (081) 536 12 30 aneta,szuster#okcjo,com,pl
małopolskie, podlaskie, lubuskie Sylwia Śrutwa (081) 536 12 34 sylwia,srutwa#okcjo,com,pl
dolnośląskie, śląskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie Anna Kożuszek (081) 536 12 43 anna,kozuszek#okcjo,com,pl
wielkopolskie, zachodniopomorskie Anna Bazińska (081) 536 12 58 anna,bazinska#okcjo,com,pl

 

_________________________________________

 

Pliki do pobrania